27. 1. 2018 – Holice v Čechách

Zápis z členské schůze CMC

Dokumenty ke stažení:

Zápis z členské schůze 2018

Usnesení členské schůze 2018

Datum a čas konání: 27. 1. 2018 od 10:00 hod.

Místo konání: Penzion-Restaurant Staroholická, Staroholická 432, Holice, 534 01

Členská schůze konaná dne 27. 1. 2018 v Holicích, se sešla v počtu 39 členů, a dle stanov je usnášeníschopná. Klub CMC měl k tomuto datu celkem 120 členů.

Za výbor přítomni:

Ing. Jaroslav Kratochvíl

Lucie Kaločová

Martin Plecháček

Pavla Kodrlová

Kateřina Havlová

Program členské schůze CMC Klubu:

1. zahájení, volba návrhové komise, schválení programu
2. zpráva prezidenta klubu
3. zpráva pokladní
4. zpráva výcvikáře
5. zpráva poradkyně chovu
6. Informace o provozu webových stránek klubu
7. vyhlášení reprezentace pro MS FMBB 2017
8. plán akcí pro rok 2018
9. Projednání návrhů výboru klubu pro další činnost klubu
– Podpora chovatelů a členů CMC
– Rozvoj webových stránek klubu
– Zdravotní karty vrhů
– Volba Dušana Pospíchala pro další období do výboru FMBB
10. různé a diskuze
11. návrh usnesení a závěr

Bod 1a) Zahájení v 10.00 hodin.

Předseda přivítal všechny přítomné a ujal se vedení členské schůze. Členská schůze byla svolána řádně.

Počet přítomných členů CMC: 39

Členská schůze je usnášeníschopná, viz prezenční listina.

Bod 1b) Volba Návrhové komise

Kandidáti do Návrhové komise: Pavel Vinš, Martin Slovák, Michaela Krupková

Schválení Návrhové komise

Pro: 39; Proti: 0; Zdržel se: 0; schváleno

Bod 2) Zpráva prezidenta klubu

Prezident ve své zprávě zhodnotil rok 2016 jako velice úspěšný po stránce finanční i výkonů. Prezident dále veřejně a jmenovitě poděkoval za činnost chovatelské komisi, Karolíně Kristové za správu webu, celému výboru za celoroční činnost, partnerům klubu – spol. Gappay a Vafo Praha za podporu klubu v jeho aktivitách. Dále prezident klubu potvrdil pokračování spolupráce s canicrossaři ve formě záštity tohoto sportu pro kvalifikaci na FMBB a podzimní mistrovství republiky. Podpora tohoto sportu bude pokračovat ve spolupráci se serverem Behejsepsem.cz, která bude organizátorem závodů.

Bod 3) Zpráva pokladní

Byla přednesena zpráva pokladní klubu.  Hospodářský výsledek klubu je opět pozitivní. Počáteční stav prostředků leden 2017 – 352 019, 28 Kč a aktuální stav 418 489, 50 Kč.

Bod 4) Zpráva výcvikáře

Výcvikář zhodnotil rok 2017 jako velmi úspěšným rokem, jelikož naši členové, potažmo i jako Česká republika, zabodovali na světových, vrcholových akcích. Konkrétně zde výcvikář klubu vyzdvihl vítězství Honzy Böhma s Fornym ze Soutoku Sázavy ve World Cupu na MS FMBB 2017, čímž zároveň české reprezentaci zajistil o jedno místo více pro další ročník MS FMBB. Dále byla zmíněna opět naplněná startovní listina závodníků při MČR BO CMC, které se konalo v roce 2017 v Dolanech u Kralup, za jehož precizní zorganizování výcvikář klubu vyjádřil poděkování hlavnímu organizátorovi Pavlu Hájkovi. S ohledem na již druhý ročník naplněné startovky bylo zmíněno, zda by nestálo za úvahu upravit a upřesnit kvalifikační podmínky. Bylo zmíněno, že v případě přetlaku přihlášených účastníků budou preferováni členové CMC klubu.

Bod 5) Vyhlášení reprezentace pro MS FMBB 2017

Byla vyhlášena reprezentace pro rok 2017 ve složení: 

CZ 01 Böhm Jan & FORNY ze Soutoku Sázavy – vítěž World Cup FMBB 2017

CZ 02 Hrobař Pavel & AL CAMPO Graf Czech – mistr republiky belgických ovčáků CMC 2017

CZ 03 Louda Tomáš & BOUÍ z Údolí Jizery

CZ 04 Matoušková Klára & COMMANDOS de Alphaville Bohemia

CZ 05 Daniel Paleček & LOOKER Mi-Ji

CZ 06 Foltyn Petr & AUZZY Ostraryka 

CZ 07 Josef Šesták & CYCLONE Olbramovický kvítek

Původně kvalifikovaný Ladislav Mach s FRENY Foxy Queen se reprezentace ze zdravotních důvodů vzdal.

Dále pak byli oficiálně zmíněni rozhodčí a figuranti pro MČR BO CMC 2018, které bude pořádat Suchdol nad Odrou, v tomto složení: oddíl A) Jaroslav Hartl, oddíl B) Jitka Duffková, pomocný rozhodčí Karel Havelka, oddíl C)  Theodor Krajčí. Figurant pro technickou část David Hanel a pro kontrolní výkony Matthias Mylius z Německa

Bod 6) Zpráva poradkyně chovu

Byla přednesena zpráva poradkyně chovu. Bylo zmíněno, že v roce 2018 plánuje klub opět pořádat 2 bonitace. Dále poradkyně chovu apeluje na zasílání DNA profilů a v případě zahraničního krytí, pokud jde o první krytí zahraničního psa, zaslat detailní informace o psovi. Dále pak členka chovatelské komise v podání Michaely Krupkové přednesla aktuální situaci ve výzkumu a testování na SDCA.

Bod 7) Informace o provozu webových stránek

Za rok 2017 doznaly webové stránky díky práci Karolíny Kristové značného rozvoje co do obsahové stránky věci, tak v rychlosti dodávaných informací. Na webu přibyly tyto hlavní sekce: chovatelská poradna, infoservis, který je zároveň zasílán i mailem všem členům, dále pak sekce canicross, odkazy z jednotlivých zvířat na server Working-dog.

Bod 8) Plán akcí pro rok 2018

Byl přednesen plán akcí pro rok 2018.

Klub plánuje pořádat opět dvě bonitace, které se budou tentokráte konat na těchto místech:

Jarní, již tradiční, bonitace v Dolanech a podzimní bonitace v Bochovicích (termíny budou upřesněny a zveřejněny na klubových stránkách).

Další akcí bude již tradiční MR BO CMC, které se letos uskuteční na fotbalovém hřišti v Suchdole nad Odrou. Součástí mistrovství bude také mistrovství republiky v canicrossu a otevřený závod pro belgické ovčáky v agility.

O případných dalších akcích klubu budou členi informováni prostřednictvím facebooku a webových stránek klubu.

Bod 9) Projednání návrhů výboru klubu pro další činnost klubu

  1. Návrh na podporu chovatelů a členů CMC

a1) návrh na rozdělení finanční podpory reprezentantům dle délky jejich členství 2 a více let – plná podpora, tedy proplacené cestovné, ubytování, startovné, reprezentační souprava, členství 1 – 2 roky  – zaplacené startovné, reprezentační souprava a 50% nákladů na ubytování a cestovné členství méně než 1 rok – zaplacené startovné a reprezentační souprava. V případě výborného výsledku nového člena CMC na MS FMBB může výbor klubu navrhnout navýšení schválené podpory.

a2) návrh na podporu chovatelů v klubu: Chovatelé, kteří dlouhodobě chovají na náš klub budou podporováni zvýhodněním chovatelských poplatků v klubu. Chovatel, který v klubu chová nejméně 5 let bude mít nárok na slevu 25% z chovatelských poplatků. Chovatel, který v klubu chová nejméně 10 let bude mít nárok na slevu 50% z chovatelských poplatků.

Chovatelé, kteří v daném kalendářním roce úspěšně odchovali více jak jeden vrh, budou na příští členské schůzi odměněni věcným darem.

a3) návrh na věcnou odměnu a udělení čestného členství dlouholetým členům klubu

Dlouholetým členům, kteří se zasloužili o fungování CMC může být na návrh výboru klubu členskou schůzí klubu schváleno čestné členství. Mohou být také rozhodnutím výboru klubu odměněni věcným darem.

Hlasování: Pro 34, proti 0, zdrželo se 5 – schváleno

  1. Rozvoj webových stránek  byl vznesen návrh na zajištění anglické verze webu, jeho optimalizaci pro vyhledávače (zejména pro oblast prodeje štěňat) a zajištění jeho provázanosti s videi, fotkami apod. Cílem je zvýšit vizibilitu klubového webu a zlepšit efektivitu nabídky štěňat prostřednictvím klubových stránek.

Hlasování: Pro 38, proti 0, zdrželo se 1 – schváleno

  1. Zdravotní karty vrhů –vytvoření online zdravotních karet všech odchovaných štěňat. V rámci karet budou dodávány návštěvníkům detailní informace o jednotlivých vrzích, jejich zdravotních profilech, s možností vyhledání dle jednotlivých plemeníků, chovatelských stanic apod.

Hlasování: Pro 35, proti 0, zdrželo se 3 – schváleno

  1. Volba Dušana Pospíchala pro další období do výboru FMBB – návrh na vyslovení nepodpory pro další mandát ve výboru FMBB vzhledem k jeho aktivitám, které nepospívají zájmům Czech Malinois Clubu.

Hlasování: Pro 29, proti 3, zdrželo se 6 – schváleno

Bod 10) Různé

V rámci různého byl vznesen návrh na vyslovení podpory M. Rubášové v rámci kandidatury na divokou kartu pro FMBB 2018. Podpora je pouze formální, veškeré náklady spojené s účastí na FMBB jsou hrazeny plně závodníkem

Hlasování: pro 32, proti 1, zdrželo se 5 – schváleno

Bod 11) Návrh usnesení a závěr

Odsouhlasení usnesení z členské schůze – Pro: 35; Proti: 0; Zdržel se: 0; schváleno